ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων έργου, για την παροχή έργου διοικητικής υποστήριξης στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων) στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία»/Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων παροχής έργου διοικητικής υποστήριξης στα σαράντα οκτώ (48) Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων έργου χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-07-2013.

Ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι τις 15 Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Τεχνική Yποστήριξη website